Yönerge

 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM–ÖĞRETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

Amaç :

Madde 1- "Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim – Öğretim Koordinatörlüğü" Süleyman Demirel Üniversitesi eğitim sisteminin program geliştirme süreçlerinde kalite ve verimliliğin sağlanabilmesi ve uygulamaya dönüştürülmesi amacıyla 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun eğitim öğretimle ilgili maddelerine dayanılarak Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur.

Kapsam :

Madde 2 – Bu yönerge Üniversitemize bağlı tüm yükseköğretim kurumlarını, bağlı birimlerini ve bunlarla ilgili eğitim-öğretim faaliyet ve alanlarını kapsar.

Tanımlar :

Madde 3 :

Rektör : Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

Üniversite : Süleyman Demirel Üniversitesini,

Fakülte : Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarını,

Enstitü : Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı lisansüstü düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarını,

Yüksekokul : Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı belirli bir mesleğe yönelik lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarını,

Meslek Yüksekokulu : Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı belirli bir mesleğe yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan önlisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarını,

Uygulama ve Araştırma Merkezi : Üniversitemizde eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim-öğretim, uygulama ve araştırmaların sürdürüldüğü yükseköğretim kurumlarını,

Bölüm : Birbirine yakın anabilim ve anasanat dallarından oluşan fakültelerin ve yüksekokulların eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimini,

Koordinatörlük : Üniversite yönetimi ile rektörün önereceği konularda üniversite senatosu ve üniversite yönetim kuruluna görüş bildirmek, eğitim-öğretime ilişkin uygulama esası ve yönerge taslaklarını incelemek ve görüş bildirmek amacıyla bu yönerge ile kurulan Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğünü,

Komisyon : Bu yönerge faaliyet alanına giren konularda Fakülte Kurulu ve Yönetim Kuruluna görüş bildirmek üzere, Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarımız Fakülte Yönetim Kurullarınca oluşturulan Eğitim-Öğretim Komisyonunu,

Yükseköğretim Kurumu Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme

Kurulu(ADEK): Üniversitemiz akademik değerlendirme ve kalite geliştirme sürecinden

sorumlu kurulu,

 

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) : Bologna Sürecinin yaygınlaştırılması amacıyla Yükseköğretim Kurulunun aldığı karar gereği kurulan komisyonu ifade eder.

Danışma Kurulu ile Yürütme Kurulu Oluşumu ve Görev Dağılımı

Madde 4-

a)Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü Danışma Kurulu :

İlgili Rektör Yardımcısının başkanlığında,

Rektör tarafından görevlendirilecek Eğitim-Öğretim Koordinatörü,

Enstitü Müdürleri,

Meslek Yüksekokulları Koordinatörü,

Eğitim Bilimlerinden bir öğretim üyesi,

AKTS Koordinatörü,

Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Müdürü,İlgili Rektör Yardımcısı tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen üyelerden oluşur.

b) Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü Yürütme

Kurulu : Eğitim Öğretim Koordinatörü başkanlığında, SDÜ Öğretim Elemanları

arasından koordinatörün bilim alanı dışındaki alanlardan Senato tarafından seçilecek

bir üye ile Strateji Daire Başkanı, Öğrenci İşleri Daire Başkanı ve Hukuk Müşavirinden

oluşur.

c) Danışma Kurulu Koordinatörlüğün faaliyet alanına giren konularda Yürütme Kuruluna

görüş bildirir. Yürütme Kurulu bu görüşleri ilgili yönetim birimlerinin görüşlerine sunar.

Yürütme Kurulu ayrıca Koordinatörlüğün faaliyet alanına giren konularda koordinasyonu

sağlar.

 

Koordinatörlüğün Faaliyet Alanı :

Madde 5-

a) Üniversite yönetimi ile Rektörün getireceği konularda üniversite senatosu ve üniversite yönetim kuruluna görüş bildirmek, eğitim-öğretime ilişkin uygulama esası ve yönerge taslaklarını incelemek ve görüş bildirmek,

b) BEK, ADEK, ECTS Koordinatörlüğü’nün faaliyet alanına giren konularda bu kurul ve koordinatörlükler tarafından getirilen öneriler ile sözü edilen kurul ve koordinatörlükler tarafından hazırlanacak değerlendirme raporlarını incelemek ve Rektöre görüş bildirmek,

c) Üniversiteye bağlı tüm enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının bölüm/anabilim/anasanat dallarının program içeriklerinde yer alan derslerin, teori ve uygulamalarının, bunların haftalık saatleri ile yarıyıllara dağılımının, ders içeriklerinin, ECTS kredilendirmelerinin ve Üniversite seçmeli derslerinin belirlenmesi ile örgün veya uzaktan eğitim yoluyla yeni bölüm/programlar ile uygulama ve araştırma merkezi açılmasında Senato/Üniversite Yönetim Kurulu’na görüş bildirmek,

d) Akademik birimlerin eğitim-öğretim programları ve akademik takvim tekliflerine ilişkin ilgili kurulların önerilerini inceleyerek Senato/Üniversite Yönetim Kurulu'na görüş bildirmek,

e) Zaman içerisinde ortaya çıkan bilim disiplinleri ve eğitim teknolojilerindeki gelişmeler ışığında kaldırılması veya yeni konulması gereken dersler veya içerikleriyle ilgili olarak tüm akademik birimleri bilgilendirmek ve öneriler sunmak,

f) Gerekli durumlarda çalışma alanı ile ilgili kurslar ve seminerler düzenlemek.

g) Yukarıda sözü edilen faaliyet alanlarına ilişkin Eğitim-Öğretim Komisyonlarınca alınan ve ilgili birim kurul ya da yönetim kurullarınca onaylanan kararları incelemek ve Senato/Üniversite Yönetim Kurulu’na görüş bildirmek

h) Yükseköğretim Kurulunun ilgili yönetmelikleri ya da genel kurul kararları ile oluşturulan ya da oluşturulacak olan eğitim-öğretim ile ilgili her türlü kurul ve komisyonla koordineli çalışmak,

ı) Mezun Takip ve Kariyer Merkezi ile koordineli çalışmak,

 

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 6- Koordinatörlüğün görev alanına giren konularda bu yönergenin yürürlüğe girmesinden önce çıkarılan yönerge, uygulama esasları ile incelemeye yönelik önceden oluşturulan kurul ve komisyonların işleyiş ve faaliyet alanlarına ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük:

Madde 7- Bu yönerge Senatoda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 8- Bu yönerge hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.